Image
Image

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest firma Szybciej Dalej Sp. z o.o.    z siedzibą w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 13 (zwany dalej Organizatorem).

1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

1.3 Propozycje haseł należy nadsyłać do 16 kwietnia 2023 r. (włącznie) w komentarzu do posta na fanpage Góry Paskudne z dnia  29. marca dotyczącego ogłoszonego konkursu.

1.4 Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

1.5 skreślone.

1.6 Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie.

2. ZASADY KONKURSU

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wymyślenie hasła deprecjonującego wartość wycieczek górskich jako slogan na bluzę i przesłanie go w formie komentarza pod postem.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

3.1 Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora do dnia 20 kwietnia 2023 r

3.2 Laureaci konkursu zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu w formie wiadomości przez messengera.

3.3 Po wyłonieniu przez organizatora zwycięzcy konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia osiągnięcia pełnoletności przez zwycięzcę konkursu na podstawie dowodu tożsamości.

3.4 Komisja konkursowa złożona z pracowników organizatora wybierze 5 prac, które zdobędą pięć równorzędnych pierwszych nagród.

4. NAGRODY

4.1 Nagrodą w Konkursie jest bluza oraz koszulka z projektem uwzględniającym zwycięskie hasło, po jednej bluzie oraz jednej koszulce dla każdego z pięciu zwycięzców.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o Zwycięzcy na www.warsztkoszulkowy.pl oraz na swoim profilu na Facebooku oraz Instagramie a także na profilu Facebook oraz Instagramie Gór Paskudnych, na co uczestnicy przystępując do udziału w Konkursie wyrażają zgodę.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

5.3 W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. OŚWIADCZENIA

6.1 Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

6.1.1. akceptuje niniejszy Regulamin;

6.1.2. jest autorem hasła, który zgłasza do udziału w Konkursie;

6.1.3. przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby nadesłane projekty, a które osoby trzecie mogły kierować przeciwko Organizatorom Konkursu. 6.1.4. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego hasła przez Organizatora w dowolnym czasie i formie, w tym do zamieszczenia ich w Internecie, do utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi technikami.

6.1.5. wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumie i w pełni akceptuje.

7. KOMUNIKACJA

7.1 W razie dodatkowych pytań dotyczących Konkursu należy kontaktować się mailowo na adres: tomek@warsztatkoszulkowy.pl